กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพรรณ ทิมครองธรรม
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
ครู คศ.1

นางสาววลัยภรณ์ อาดำ
ครู คศ.1

นางสาววิกันดา เกษเเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวภรทิพย์ นิสัยกล้า
ครูผู้ช่วย

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา จุไร
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนา ฟับประโคน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
ครูผู้ช่วย

ณัฐชยา บุญประสงค์

นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร