กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวลัยภรณ์ นุนาบี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร
ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
ครูชำนาญการ

นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล
ครูชำนาญการ

นางสาววิกันดา เกษเดช
ครูชำนาญการ

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
ครู

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
ครู

นางสาวณัฐชยา บุญประสงค์
ครู

นายนฤชาติ หมะโอะ
ครู

นายธวัชชัย ฤทธิรงค์
ครู

นางสาวศศิวิมล คลี่พันธุ์
ครู

นางสาวจิดาภา สอนสะอาด
ครูผู้ช่วย