ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววลัยภรณ์ อาดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
ครู คศ.2

นางสาววิกันดา เกษเเดช
ครู คศ.1

นางสาวภรทิพย์ นิสัยกล้า
ครู คศ.1

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา จุไร
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา ฟับประโคน
ครู คศ.1

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
ครู คศ.1

ณัฐชยา บุญประสงค์
ครู คศ.1

นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร
ครู คศ.2

นายนฤชาติ หมะโอะ
ครูผู้ช่วย