กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวลัยภรณ์ นุนาบี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู
ครู คศ.2

นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล
ครู คศ.2

นางสาววิกันดา เกษเเดช
ครู คศ.1

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา จุไร
ครู คศ.1

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
ครู คศ.1

ณัฐชยา บุญประสงค์
ครู คศ.1

นายนฤชาติ หมะโอะ
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย ฤทธิรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิวิมล คลี่พันธุ์
ครูผู้ช่วย