ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มกราคม 2551-30 กรกฎาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย โรจนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2555-15 พฤศจิกายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส พริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2556-9 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ มะโนปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2558-30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางพรภินันท์ เลาะหนับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2561-30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน