กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี คำใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
ครู คศ.2

นางสาวกัญญารัตน์ อินทรพรหม
ครู คศ.2

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาวนัยนา ผาลา
ครู คศ.1

นางสาวปัณณพัฒน์ นันทสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชกร แตงสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาฏยา มาเข็ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา สครรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรษา เกิดสันติ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศลิลทิพย์ แป้นปาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญชนก ทองคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรวดี เพชรสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

MR.ALBERT JOHN SALEM

MS.Mary Rose P.Lustanas

Ms.Jesiel Revita Lampad

MRS.EDNA MARINA PANGANIBAN MINGI

MR.KIN LEE COMIGHOD LUMPAYAO

MS.MARIAM KABAGANDALE