กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภควดี วรรณวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวจารุณี คำใส
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ อินทรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา จำปาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัยนา ผาลา
ครูผู้ช่วย

นางสุวดี คงเพ็ง
ครู คศ.3

ศิริรัตน์ แสนอินต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาริศา ทิศาวงศ์

นางสาวจุฑารัตน์ ตรีภพ