กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี คำใส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครูชำนาญการ

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครู

นางสาวนัยนา ผาลา
ครู

นางสาวปัณณพัฒน์ นันทสมบัติ
ครู

นางสาวกชกร แตงสมุทร
ครู

นางสาวนาฏยา มาเข็ม
ครู

นางสาวอรษา เกิดสันติ์
ครู

นางสาวสลิลทิพย์ แป้นปาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญชนก ทองคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรวดี เพชรสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

MS.Mary Rose P.Lustanas

MR.Jecho M. Maghari