กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสถาพร วงศ์กิตติการ
ประธานกรรมการ

ดร.โพยม จันทร์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทินกร ปลอดภัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพรัชต์ ประชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแฉล้ม เกตุประดิษฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษภาส เฟื่องฟู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธวัชชัย อุบลเกิด
กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง

นางอมรัตน์ ประสิทธิหัตถ์
กรรการผู้แทนเขตหนองจอก

นายภูวนาถ นนทรีย์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายศุภเชษฐ์ วงทองปลิว
กรรมการผู้แทนครู

นายนคร พามอก
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายอนันต์ นุนาบี
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

พระครูโฆษิตสุทธสร(พระภัทรพล)

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด