กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเดชธนา จักรแก้วภคกร
ครู คศ.2

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.1

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.1

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม
ครูผู้ช่วย

นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครูผู้ช่วย

นายสุระพล ชาติเชื้อ