กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครูชำนาญการ

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครู

นางวันดี อยู่สำราญ
ครูอัตราจ้าง

นายธนากร วัฒนเวช
ครูอัตราจ้าง