กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.1

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.1

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม
ครู คศ.1

นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ์
ครู คศ.1

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครู คศ.1

นางสาวมาลินี รัตนภักดี
ครูผู้ช่วย

นายสุระพล ชาติเชื้อ