กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมาลินี รัตนภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครู คศ.1

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.2

นางวันดี อยู่สำราญ
ครูอัตราจ้าง

นายธนากร วัฒนเวช
ครูอัตราจ้าง