กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ์
ครู คศ.1

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครู คศ.1

นางสาวมาลินี รัตนภักดี
ครูผู้ช่วย

นางวันดี อยู่สำราญ
ครูอัตราจ้าง