กิจกรรมแนะแนว

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว
ครูผู้ช่วย

นางอุบลวรรณ จันทร์เขียว