กิจกรรมแนะแนว

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
ครูชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ จันทร์เขียว