กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นางสาวนริสา บุญญาธิการ
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครู คศ.1

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางรักษิณา แนบเนื้อ
ครู คศ.3

นางสาวสายสมร บินหะยีอาวัง
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริสา กาศสกุล
ครูอัตราจ้าง