กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครูชำนาญการ

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครูชำนาญการ

นางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทิพย์
ครู

นางสาวน้ำตาล สมดา
ครู

นางสาวสาวิตรี บัวลอย
ครู

นางสาวธิดารัตน์ ช่อโต
ครูผู้ช่วย