กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.2

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0969989951
อีเมล์ : Chanaphum.036@gmail.com

นางสาวสายสมร บินหะยีอาวัง
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำตาล สมดา
ครูผู้ช่วย