กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครู คศ.1

นางสาวนริสา อุ้ยกิ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครู คศ.1

นายชนะภูมิ อินนอก
ครูผู้ช่วย

นางรักษิณา แนบเนื้อ
ครู คศ.3

นางสาวอริสา กาศสกุล