กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย ยอดจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิระยุทธ์ แสงโชคานนท์
ครู คศ.1

นายเมฑี ชมเหิม
ครู คศ.1

นายสมคิด เรือนคำ
ครู คศ.1

นายชาคริต นุนาบี
ครูอัตราจ้างและผู้ฝึกสอนฟุตซอล