กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระยุทธ์ แสงโชคานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพนิตนาฏ ศรีนวล
ครู คศ.1

นายเมฑี ชมเหิม
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิเดช พรหมจินดา

นายชาคริต นุนาบี