คณะผู้บริหาร

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทิรา ภู่สำลี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการงบประมาณ

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุนา สีแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิษา บุญทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน