คณะผู้บริหาร

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายภักดี แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางเวียงพิงค์ แสงอาจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและทั่วไป