คณะผู้บริหาร

ผอ.ดร.พรภินันท์ เลาะหนับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ วรกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจันทิรา ภู่สำลี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ปฏิบัติหน้าที่รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล