กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนา สีแก้ว
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา เชื้อน้อย
ครู คศ.1

นายชาตินัย มะมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพการัตน์ ดวงมณี
ครูผู้ช่วย

นายสามารถ ซุ่นใช้

นายณรงค์ เหล่าวอ

ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม