กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนา สีแก้ว
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
ครู คศ.2

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา เชื้อน้อย
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ชาตินัย มะมา
ครู คศ.1

นางสาวพการัตน์ ดวงมณี
ครู คศ.1

นายณรงค์ เหล่าวอ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม
ครูผู้ช่วย