งานห้องสมุด

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.2

นางสาวน้ำตาล สมดา
ครูผู้ช่วย