กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
หัวหน้ากิจกรรมรักการอ่าน

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
หัวหน้ากิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์

นายนฤชาติ หมะโอะ
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา

นางสาวนัยนา ผาลา
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม