กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐินันท์ โยมงาม
หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว
หัวหน้างานแนะแนว

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
หัวหน้ากิจกรรมรักการอ่าน

นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์
หัวหน้ากิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์

นางสาวสุกัญญา สครรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา

นางสาวนาฏยา มาเข็ม
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม