กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวภควดี วรรณวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจารุณี คำใส
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางรักษิณา แนบเนื้อ
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
หัวหน้ากิจกรรมรักการอ่าน

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
หัวหน้ากิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์