กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.2

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ บุดดา
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครู คศ.1

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู คศ.1

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครู คศ.1

นางสาวชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครู คศ.1

นายเลิศศักดิ์ นันนวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชารีย์ นาคะเสนีย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย ภูน้ำย้อย
พนักงานราชการ

นายสุระพล ชาติเชื้อ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ภูริวัฒนปราการ
ครูอัตราจ้าง