กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางสุมาลี โชคชนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครูชำนาญการ

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู

นายนพรัตน์ บุดดา
ครู

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครู

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครู

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครู

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครู

นางสาวชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครู

นายเลิศศักดิ์ นันนวน
ครู

นางสาวณิชารีย์ นาคะเสนีย์
ครู

ว่าที่ ร.ต. คุปตวรรธน์ ศรีกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิชา แก้วเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย ภูน้ำย้อย
พนักงานราชการ

นายสุระพล ชาติเชื้อ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ภูริวัฒนปราการ
ครูอัตราจ้าง