กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นางสาวกัลยารัตน์ พรมศร
ครู คศ.1

นางสาววลัยภร ตันบุตร
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครูผู้ช่วย

นาวสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด
ครูผู้ช่วย

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครูผู้ช่วย

นายนพรัตน์ บุดดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครูผู้ช่วย

ชนาภรณ์ ทรงครักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์