กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิษา บุญทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธี ธนะนิรันดร์
ครู คศ.1

นายบรรเจิด อิ้วอำพันธ์ุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลวีร์ คงกัน
ครูผู้ช่วย