กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบรรเจิด อิ้วอำพันธ์ุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธี ธนะนิรันดร์
ครู คศ.1

นางนิษา บุญทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวดลวีร์ คงกัน
ครู คศ.1

นางสาวปริยากร ธนาภาวราโชติ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ การพิรมย์