กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบรรเจิด อิ้วอำพันธ์ุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุเมธี ธนะนิรันดร์
ครู คศ.1

นางนิษา บุญทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวปริยากร ธนาภาวราโชติ
ครู คศ.1

นางสาวรติมา เส็นติระ
ครูผู้ช่วย

นายสาธิต เพ็งอร่าม
ครูอัตราจ้าง