กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปริยากร ธนาภาวราโชติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนิษา บุญทิพย์
ครูชำนาญการ

นายบรรเจิด อิ้วอำพันธ์ุ
ครู

นายสุเมธี ธนะนิรันดร์
ครูชำนาญการ

นางสาวรติมา เส็นติระ
ครู

นายสาธิต เพ็งอร่าม
ครูอัตราจ้าง