นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย

นางสาววรรณา จิ๊สมัน
พนักงานราชการ

นายวิทยา อับดุลเลาะห์
พนักงานราชการ

นายสุรพงศ์ เณรพงศ์
รักษาความปลอดภัย

นายสุรชัย อำนวยพร
พนักงานขับรถ

นายสุพจน์ อับดุลเลาะห์
นักพัฒนา

นางมยุรา แดงชาติ
นักพัฒนา

นางมยุรี เจ๊ะมิน
นักพัฒนา

นางพรกนก บุญเถื่อน
นักพัฒนา

นางสาวแสงเดือน โต๊ะกู
นักพัฒนา

นายไพโรจน์ นุตมะหะหมัด
รักษาความปลอดภัย

นายสมศักดิ์ โต๊ะยีหวัง
พนักงานขับรถ