นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย

นายวิทยา อับดุลเลาะห์
พนักงานราชการ

นางสาววรรณา จิ๊สมัน
พนักงานราชการ

นายสุรพงศ์ เณรพงศ์
รักษาความปลอดภัย

นายไพโรจน์ นุตมะหะหมัด
รักษาความปลอดภัย

นายสุพจน์ อับดุลเลาะห์
นักพัฒนา

นายอภิชาติ โต๊ะสมัน
นักพัฒนา

นางมยุรา แดงชาติ
นักพัฒนา

นางมยุรี เจ๊ะมิน
นักพัฒนา

นางสาวบังอร มาลี
นักพัฒนา

นางสาวแสงเดือน โต๊ะกู
นักพัฒนา

นางพรกนก บุญเถื่อน
นักพัฒนา

นายสุรชัย อำนวยพร
พนักงานขับรถ

นายสมศักดิ์ โต๊ะยีหวัง
พนักงานขับรถ