นักพัฒนาและรักษาความปลอดภัย

นางสาววรรณา จิ๊สมัน
พนักงานราชการ

นายวิทยา อับดุลเลาะห์
พนักงานราชการ

นายสุรพงศ์ เณรพงศ์
รักษาความปลอดภัย

นายสุรชัย อำนวยพร
พนักงานขับรถ

นายสุพจน์ อับดุลเลาะห์
นักพัฒนา

นายไพโรจน์ นุตมะหะหมัด
รักษาความปลอดภัย

นายสมศักดิ์ โต๊ะยีหวัง
พนักงานขับรถ

นางสาวปัญญาภรณ์ โพนธิยา

นางศศิวิมล สุดงาม

นางสาวจารุณี มัดมิน