กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

นายสมัย เจริญช่าง
นายกสมาคม

นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
อุปนายก คนที่ 1

นายวสันต์ มีวงษ์
อุปนายก คนที่ 2

นายประเสริฐ นุนาบี
กรรมการและปฏิคม

นางสาวกรองกาญจน์ ระวังภัย
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวชนาภรณ์ ทรงครักษ์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวรติมา เส็นติระ
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต. ณัฐฐินันท์ โยมงาม
กรรมการและนันทนาการ

นายสุรพล รื่นสุข
กรรมการและจัดหาทุน

นายนพเก้า แป้นมณี
กรรมการและจัดหาทุน

นายสุธี บินตอเล็บ
กรรมการและจัดหาทุน

นายเอกกวี วงค์เพิ่ม
กรรมการและจัดหาทุน

นายปราโมทย์ บุญชู
กรรมการและจัดหาทุน

นายสุวรรณ งะบุรง
กรรมการและจัดหาทุน

นายธนธัส สร้อยสน
กรรมการและจัดหาทุน

นายภูวนาท นนทรีย์
กรรมการและจัดหาทุน

นายชาคริต นุนาบี
กรรมการและจัดหาทุน

นายจรัล ซันอาลี
กรรมการและจัดหาทุน

นางเวียงพิงค์ แสงอาจ
กรรมการและเหรัญญิก

นายนฤชาติ หมะโอะ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
กรรมการและเลขาธิการ

นางสาววิชชุดา แสงวันดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ