ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 63 ขออนุมัติการจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 3
18 เม.ย. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 รอบ 2
10 เม.ย. 63 ประกาศผลการแจ้งความจ านงสมัครเรียน ม.1 รอบ 2
10 เม.ย. 63 ขออนุมัติการจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 2
07 เม.ย. 63 การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
06 เม.ย. 63 การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563
06 เม.ย. 63 ถึง 08 เม.ย. 63 ยื่นความจ านงเข้าศึกษาต่อ ม.1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2563
04 เม.ย. 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนเข้า ศึกษาต่อ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก และเงื่อนไขพิเศษ ปี การศึกษา 2563
01 เม.ย. 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนเข้า ศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563
31 มี.ค. 63 มอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม. 3 และ ม.6
31 มี.ค. 63 มอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม. 3 และ ม.6
29 มี.ค. 63 การสอบคัดเลือก ม.3 จากโรงเรียนอื่นและ ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
28 มี.ค. 63 ขออนุมัติการจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 1
28 มี.ค. 63 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563
26 มี.ค. 63 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี การศึกษา 2563ประเภทความสามารถพิเศษ
25 มี.ค. 63 การรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
25 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์โรงเรียน
24 มี.ค. 63 ประเภทความสามารถพิเศษ
23 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
20 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์โรงเรียน
18 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน เฉพาะนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
18 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1